Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem medlemmer af NatArk og arkæologisk ansvarlige museer i Danmark om anvendelse af resultater leveret i forbindelse med rekvirerede arkæologiske undersøgelser jf. museumslovens kapitel 8.

Nedenstående vedrører alene samarbejdet mellem arkæologisk ansvarlige museer og de naturvidenskabelige leverandører i forbindelse med undersøgelser, der foretages jf. museumslovens kapitel
8. Det forudsættes, at der ved særlige forskningsprojekter/samarbejdsprojekter træffes særlige aftaler mellem parterne.

I det efterfølgende kaldes museer med arkæologisk ansvar for ”museet” og de naturvidenskabelige institutioner og firmaer for ”leverandøren”.

Materielle og immaterielle rettigheder

 • leverandøren er ophavsperson / -institution til de naturvidenskabelige bestemmelser/analyser og rapporter.
 • ejer af det fysiske materiale (plantemateriale, metalrester, knoglemateriale etc.), der er anvendt til de naturvidenskabelige undersøgelse, er til enhver tid museets.

Afrapportering af resultater

 • de naturvidenskabelige resultater afrapporteres til museet i en form, der sikrer mulighed for korrekt citat og kildehenvisning i overensstemmelse med videnskabelig praksis.
 • rapporten skal indeholde et resume med kildehenvisning, der kan lægges ud i de centrale, statslige registre.

Anvendelse af data

 • både museet og leverandøren, samt ansatte de to steder, kan bruge/citere de arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelsers resultater på en sådan måde, at det overholder almindelige standarder for ”videnskabelig redelighed” og citationspraksis.
 • da den arkæologiske undersøgelse, inkl. eventuelle naturvidenskabelige bestemmelser/analyser, er betalt af bygherre, evt. med offentligt tilskud, skal resultaterne af undersøgelsen, inkl. eventuelle naturvidenskabelige bestemmelser/analyser, kunne meddeles bygherre i sin helhed.
 • de naturvidenskabelige resultater kan indgå i museets endelige rapport – hvad enten denne er i trykt eller elektronisk format - som selvstændig, citerbar rapport.  
 • leverandøren kan  straks offentliggøre resultaterne af sine rapporter i samme form som de afrapporteres til museet.
 • i forbindelse med publicering hvor ”den anden parts” resultater inddrages skal begge parter søge samarbejde om tolkninger og formuleringer.
 • publicering af større samlede analyser der i overensstemmelse med videnskabelig praksis kræver fælles publicering , må kun ske efter særlige aftaler mellem museet og leverandøren.
 • resultaterne må ikke bruges i kommerciel sammenhæng uden der forinden er indgået skriftlig aftale herom.

Aftalen kan underskrives og indgås som en standardkontrakt mellem leverandør og museum.
Ved afgivelse af tilbud skal leverandøren angive at tilbuddet er afgivet på betingelse af samarbejdsaftalen, museet accepterer således vilkårene ved accept af tilbuddet, og standardkontrakten kan udelades.

Såfremt der i sager er forhold der kan begrunde afvigelser i vilkår eller bestemmelser i forhold til samarbejdsaftalen (medfinansiering, ikke bygherrebetalte sager eller andet) skal begge parter tydeligt gøre opmærksom på dette inden indgåelse af aftale om den aktuelle sag.