Magasinering og registrering

Magasinering og registrering

Alle naturvidenskabelige fund  er en del af kulturarven, de administreres derfor af museerne.

 

Dyreknogler

Alt arkæologisk dyreknoglemateriale udgravet i Danmark skal registreres i ”Det Kvartærzoologiske Centralregister”. Der henvises til aftale af 27. oktober 2005 mellem Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og KUAS (nu KUS): ”Samarbejdsaftale om det Kvartærzoologiske Centralregister” . Opretholdelsen af den centrale registrering er vigtig for at samlingen af jordfundne dyreknogler i Danmark kan bevare sin værdi som en samling med højt internationalt forskningspotentiale.

Ideelt indsendes knoglefundene til Statens Naturhistoriske Museum for at blive registreret, det er dog op til det indsendende museum at afgøre hvilket laboratorium der skal foretage en eventuel analyse af materialet. Den efterfølgende opbevaring kan efter ønske foretages af museet selv eller på Statens Naturhistoriske Museum.  Se kopi af aftalen her (PDF)

Deponering af knogler på SNM

Ved deponering af knogler på SNM er der enkelte krav der skal overholdes. Indberetningsskema skal være udfyldt og afleveres sammen med knoglerne. Der skal være indgået aftale om deponeringen af knoglerne med kuratoren eller dennes assistent. Det skal ligeledes varsles mindst én dag i forvejen at man agter at komme forbi med en portion knogler. Knoglerne skal være i renset tilstand, og pakket forsvarligt. Ved forsvarlig pakning forstås at knoglerne er pakket i kraftige, klare, polyethylen poser lukket med strips (gun-clips). Hver pose har en tydeligt aflæselig etikette der entydigt og klart definerer hvor knoglerne kommer fra. Der må ikke skrives direkte uden på poserne. Etiketterne skal være af syrefrit papir, og påskrevet med arkivholdbare tuschpenne (f.eks. Pigma Micron) eller blyant. SNM kan ikke tage ansvar for deponerede knogler der ikke lever op til disse krav. Alle indkomne knogler vil blive overflyttet til SNM’s standard magasinkasser. Det er derfor også en fordel at de på forhånd er pakket overskueligt. Ønskes knoglerne nedpakket ifølge en bestemt orden/system bør dette meddeles ved deponeringen.

 

Humane skeletter

Humant skeletmaterialet kan efter aftale, opbevares på: Antropologisk Laboratorium eller ADBOU. Som hovedregel vil der være et gebyr for selve deponeringen. De deponerede skeletter vil være til rådighed for fremtidige forskningsprojekter. Skeletterne og diverse prøvematerialer er at betragte som deponerede. dvs. udlån og udtagning af skeletdele og prøver til undersøgelser foregår efter aftale med det deponerende museum. I øvrigt henvises til aftale indgået den 22. januar 2008 mellem KUAS og Antropologisk Laboratorium vedrørende centralregistrering af antropologisk materiale.

Hvert individ bør pakkes i en syreneutral ”Antropologisk kasse” – se http://www.museumstjenesten.com/antropologisk-kasse.  På kassens ene gavl påføres lokalitetsnavn, museets journalnummer samt gravbetegnelse og/eller x-nr. med blyant.  Flere brandgrave kan pakkes i samme ”Antropologisk kasse”, hvis de er fra samme lokalitet og hver grav er pakket i egen pose med tydelige angivelse af lokalitetsnavn, museets journalnummer og gravbetegnelse. En liste over deponerede grave med tilhørende x-numre bør vedlægges materialet.

 

Øvrige typer af materiale

For de øvrige fagområder  er der pt. ingen nationale løsninger